ARBEJDSGIVER / ENTREPRENØR

I forhold til arbejdsmiljøet skal arbejdsgiver (virksomhed) foretage følgende:

Planlægge og vurdere
        -     Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og
                       sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
        -     Vurdere arbejdsforholdene.
        -     Udarbejde skriftlig arbejdspladsvurdering  (APV).
        -     Sikre at forholdene er i overensstemmelse med kravene.
        -     Evt. træffe nødvendige foranstaltninger inden arbejdet bliver påbegyndt.

Information, instruktion, oplæring
        -     Gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer der evt. er forbundet med
                          deres arbejde.
        -     Give de ansatte alle de nødvendige oplysninger af betydning for deres sikkerhed og sundhed.
        -     Sørge for at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde.

Tilsyn
        -     Sørge for effektivt tilsyn med arbejdet / arbejdsforholdene.

Generelt arbejde
        -     Sørge for at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
        -     Sikre at der er de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansattes sikkerhed og sundhed.
        -     Acceptere at en ansat i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare har ret til at forlade sit
                        arbejdssted eller et farligt område.
        -     Acceptere at en ansat i særlige tilfælde selv træffer hensigtsmæssige foranstaltninger for at
                        undgå en alvorlig og umiddelbar fare for sin og andres sikkerhed.
        -     Deltage i samarbejdet om arbejdsmiljøet.